DOCUMENTOS (Amandi)

IDADE MEDIA
"villa quos vocitant Amandi, cum ecclesia ibi fundata Santae Mariae... per terminum inter Sancta Maria et Lovios, de alia parte per illas Petras de Canton, et de tertia pars ad illa Peraria de Oldriti, et inde ad Portum de Guntin"
Testamento de Odoario.
Ano 747
"in territorio Verosimo, prope rivulo Sile, iuxta Castrum vocitatum Francos, aliud monasterium ab antiquo dictum S. Mariae de Amandi, quod peccato impediente destructum est ab hismaelitis et a me reedificatum"
Doación de Afonso II da Igrexa de Amandi a Lugo na que se menciona a destrucción do mosteiro de Amandi polos ismaelitas.
Ano 841
"in Verosmo monasterium Sancte Marie de Amandi cum ecclesia S. Tirsi et eius adiunctionibus ab integro"
Documento de Afonso III.
Ano 897
IDADE MODERNA
“E así vai o Sil ata a Ponte de Paradela, a cal podería ser ela soa unha cousa notable, pois é unha ponte de madeira que non debe haber outra semellante en toda España. Está alí tamén o río fundido entre dúas serras moi altas, e este pasa polo medio de dúas penas, onde en riba de cada unha delas hai unha torre, e de torre en torre vai polo aire un edificio de madeira que ten cento vinte pés de largo, e para pasar a cada unha destas torres hai outra ponte de madeira co seu capitel en cada unha; é cousa de admirar…”
Descripción do Reino de Galicia
Licenciado Molina
Ano 1550
[De: Toxosoutos; 2003]

Sem comentários: